ประวัติโรงเรียน
ปี 2504
ก่อตั้งโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสในที่ดินของวัดประยุรวงศาสวาสวรวิหาร จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อาคารตึก 3 ชั้น แบบพิเศษ 11 ห้องเรียน ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 6 ห้องรวมเป็น 17ห้อง จัดการศึกษาระดับระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปี 2505
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นรูปตัว (U) รวมเป็น 23 ห้อง และทำพิธีเปิดเป็นทางการวันที่ 18 สิงหาคม 2505 โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ปี 2506
ได้งบประมาณสร้างอาคารเพิ่มเป็นชั้นเดียว 2 ห้อง ด้านตะวันตก
ปี 2508
ตั้งกองทุนราชปัญญุธีโดยอดีตเจ้าอาวาสพระพุทธวรญาณ และในปี 2517ตั้งเป็นมูลนิธิราชปัญญุธี
ปี 2518
ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ปี 2521
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี 2535
ได้รับงบประมาณ สร้สงอาคารเทพประสิทธิ์ เป็นอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ
ปี 2536
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ปี 2537
ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเทพประสิทธิ์ เป็นตึก 3 ชั้น
ปี 2538
ได้รับงบประมาณขยายรั้วโรงเรียนด้านหน้าออกไปอีก 6 เมตรตลอดแนว
ปี 2544
ปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียนโดยงบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน วัดประยุรวงศาวาส และสร้างอาคารพุทธวรญาณ
ปี 2546
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และในปี 2549 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปี 2550
ปรับปรุงห้องจริยศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพระธรรมโกศาจารย์เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาสวาส
ปี 2551
ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์ ห้องนาฏศิลป ห้องดนตรีไทย ห้องภาษาไทย ใช้งบจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 500,000 บาท
ปี 2552
ปรับปรุงโรงอาหารระเบียงหน้าห้อง ป.1 ห้องดนตรีสากล ห้องคหกรรม ห้องประชุม สวย.2 ห้องประชุม สวย.1 ใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นเงิน 600,000 บาท
ปี 2553
ปรับปรุงหลังคาสนาม ภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพละศึกษา ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ร้านค้าโรงเรียน ห้องเอกสารโดยเงินเทศน์มหาชาติ เงินสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสและงบประมาณของทางราชการเป็นเงิน 3,700,000 บาท
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ภาพรวมระดับคุณ  ระดับดีมาก  ได้รับการรับรองคุณภาพจากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ. 2556  ได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยใช้เงินนอกงบประมาณเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับรางวัล Energy  mind  award ระดับ  4  ดาว  จากการไฟฟ้านครหลวง และได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน เป็นเงิน 687,500  บาท    (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทห้าร้อยบาทถ้วน )
พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงและห้องน้ำครูทุกห้อง   ทุกชั้นและปรับปรุงด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนทั้งหมดใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,119,826 บาท      (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3   รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและฝ้าโรงอาหารเป็นเงินจำนวน 1,914,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แลได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน ) ปรับปรุงห้องประชุมพระเทพปวรเมธีและได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภาพรวมระดับคุณภาพ ดี
พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นสนาม  และเงินนอกงบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ติดห้องสมุดจำนวน 25 เครื่อง
พ.ศ.  2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารห้องเรียนดนตรีไทย  ห้องนาฏศิลป์เป็นเงิน 1,582,600  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
            - ได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร SINDOH  จำนวน  1  เครื่อง
            - ได้รับจัดสรรถังเก็บน้ำไฟเบอร์ 2,000  ลิตร จำนวน 2 ถัง
พ.ศ. 2565 จัดทำโครงการขอเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล อายุ 4 ขวบ 1 ห้องเรียน
          ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด  326 คน
พ.ศ. 2566 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด   268 คน
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนพนันท์ อรัญมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook โรงเรียน
สถิติเว็บไซต์โรงเรียน
ขณะนี้ 9 คน
วันนี้ 220 คน
เมื่อวานนี้ 496 คน
เดือนนี้ 6,963 คน
เดือนที่ผ่านมา 4,861 คน
ทั้งหมด 258,504 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 06:12:12